viernes, 29 de enero de 2010

***Shanti/Ashtangi ***
Vunde gurunam caranaravinde


Sandarsita svatma sukhavabodhe

Nihsreyase jangalikayamane

Sansara halahala moha santyai

Hala hala

Ahahu purusakaram sankha cakrasi

Ahahu purusakaram sankha cakrasi

Dharinam dharinam sahasra sirasam

Dharinam dharinam sahasra sirasam

VandeOm Shanti, Om Shanti

Shanti shanti

Shantay Om

No hay comentarios: